Tin tức - Sự kiện    HANOSIMEX FASHION
HANOSIMEX FASHION

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HANOSIMEX ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Theo Điều lệ hoạt động doanh nghiệp, ngày 12 tháng 4 năm 2019 công ty cổ phần Thời Trang Hanosimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019


Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019  Công Ty Cổ Phần Thời Trang Hanosimex

 

Đại hội đã diễn ra đúng trình tự và quy định của Ban tổ chức, phiên họp có mặt đầy đủ 100% các cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền  của cổ đông.

Đại hội đã xem xét phân tích kỹ các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2018, báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo hoạt động của HĐQT và báo cáo kiểm soát.

Tất các cổ đông đều đánh giá cao cố gắng nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh trong thời kỳ thị trường khó khăn và canh tranh khốc liệt để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu so kế hoạch năm và so cùng kỳ báo cáo.

Công ty đã sắp xếp thay đổi mô hình quản lý nhỏ gọn tập trung chuyên môn tiết kiệm thời gian lao động nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo mọi chế độ và thu nhập cho người lao động, đảm bảo cổ tức theo kế hoạch cho cổ đông.

Đại hội cũng đã chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý và sản xuất và thống nhất với phương hướng giải pháp do Ban điều hành đề xuất để thực hiện mục tiêu kinh tế năm 2019.

Đại hội cũng đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Song Hải – Chủ tịch HĐQT đương nhiệm nhiệm kỳ 2018-2023 do yêu cầu công tác và quyết định thay đổi người đại diện vốn của Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội tại công ty CP Thời Trang Hanosimex đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Huy – Giám đốc điều hành Tổng công ty đại diện số cổ phần tương ứng 40% vốn điều lệ của công ty cổ phần Thời Trang Hanosimex vào HĐQT và giữ chức vụ chủ tịch kế nhiệm.

Đại hội tặng hoa chia tay Chủ tịch cũ và chúc mừng đồng chí chủ tịch mới

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã diễn ra thuận lợi và thành công với sự nhất trí cao của cổ đông với các vấn đề được đưa ra tại đại hội. Tất cả các đại biểu, khách mời và các cổ đông đều mong muốn và động viên công ty cố gắng nỗ lực phấn đấu vươt qua mọi khó khăn để hoàn thành các chỉ tiệu theo nghị quyết năm 2019 đã được thông qua./.

 

 

 

 
Các bài viết khác: